Άρθρα και ανακοινώσεις

Αρχική » Εκδρομές » Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι

Το ΓΕ.Λ. Μακροχωρίου και το Μουσικό Σχολείο Βέροιας ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής στο Βελιγράδι (Σερβία) σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017, άρθρα12, 13,  (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά στο ΓΕ.Λ. Μακροχωρίου, έως τη Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 12.00. Η πενθήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 4/12/2017 μέχρι και την Παρασκευή 8/12/2017 και θα συμμετέχουν 65 μαθητές/τριες της Γ” τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα:

 [1η μέρα] Δευτέρα 4/12/2017: Αναχώρηση από το Μακροχώρι στις 8:30π.μ. για το Βελιγράδι. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα γίνουν σύντομες στάσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βραδινή έξοδος.

[2η μέρα] Τρίτη 5/12/2017: Ξενάγηση στο Βελιγράδι (ενδεικτικά: φρούριο Καλεμέγκνταν, μουσείο Ιστορίας της Γιουγκοσλαβίας, μνημειακό κέντρο του Τίτο, ναός του Αγίου Σάββα, μουσείο Νίκολα Τέσλα). Βραδινή έξοδος.

[3η μέρα] Τετάρτη 6/12/2017: Επίσκεψη στο Νόβισαντ Σερβίας. Επίσκεψη στην πόλη Stremsi Karlovsi Σερβίας. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Πάρκο Φρούσκα Γκόρα και το «Άγιο Όρος» της Σερβίας. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Βραδινή έξοδος.

[4η μέρα] Πέμπτη 7/12/2017: Ξενάγηση στο Βελιγράδι (ενδεικτικά: μουσείο Aviation, ζωολογικός κήπος, περιοχή Zemum). Βραδινή έξοδος.

[5η μέρα] Παρασκευή 8/12/2017: Επίσκεψη στην πόλη Νις Σερβίας. Επιστροφή και άφιξη στο Μακροχώρι το βράδυ.

Οι προσφορές πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

1)       Μετακίνηση – Περιηγήσεις: Λεωφορείο κλιματιζόμενο σε άριστη κατάσταση. Αποκλειστική χρήση του λεωφορείου σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, χωρίς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις, τον τόπο και το χρόνο μετακίνησης σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

2)       Ξενοδοχείο: Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε ξενοδοχείο του Βελιγραδίου. Το ξενοδοχείο θα είναι 4 αστέρων σε άριστη κατάσταση με πρωινό και με ημιδιατροφή. Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για τους καθηγητές. Τα δωμάτια θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο και δεν θα είναι ούτε bungalows.

3)       Το τουριστικό γραφείο θα πρέπει να διαθέσει αρχηγό-ξεναγό.

4)       Οι εκδρομείς δε φέρουν καμία ευθύνη και δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση απεργίας ή κινητοποιήσεων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις δρομολογίων. Τυχόν ανατιμήσεις που θα προκύψουν μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής δε θα έχουν επίπτωση και δε θα επηρεάσουν την τιμή της προσφοράς.

5)       Στην προσφορά να αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση και η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.

6)       Το 10% του συνολικού κόστους αποτελεί ποινική ρήτρα και αποδίδεται μετά το πέρας της εκδρομής εφόσον τηρηθούν όλοι οι όροι του συμβολαίου.

7)       Δεκτές οποιεσδήποτε επιπλέον παροχές (π.χ. ξεναγός, δωρεάν εισιτήρια).

1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία.

2. Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο ενδιαφερόμενο σχολείο, σε κλειστό φάκελο. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς  και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

3. Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

  1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
  2. Έλεγχος
  3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς
  4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου , των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.

4. Επιλογή αναδόχου

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή/ντριας του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς- εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους του 15μελους Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή –μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή/ντρια του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί , ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.

iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

v. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

Εδώ το κείμενο και σε έγγραφο του Word

 

 

image_pdfimage_print