Άρθρα και ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ημερήσια εκδρομή στο Λουτράκι Αριδαίας

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ημερήσια εκδρομή στο Λουτράκι Αριδαίας

Το ΓΕΛ Μακροχωρίου ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Λουτράκι Αριδαίας σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017(ΦΕΚ 681 6-3-2017 τ. Β΄).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά  έως την Τετάρτη 5/4/2017 και ώρα 12.00μ. Η ημερήσια εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/4/2017  και θα συμμετέχουν 35 μαθητές/τριες της Β” τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 26/4/2017:

8:00: αναχώρηση από το σχολείο, 9:30: άφιξη στο Λουτράκι, 9:30 – 11:00: πεζοπορία σε ορεινό μονοπάτι, 11:00 – 13:30: ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών, κολύμπι στην πισίνα, 13:30 – 16:00: μεσημεριανό φαγητό, 16:00: αναχώρηση, 17:30: άφιξη στο σχολείο.

Ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 8:00π.μ. Ώρα επιστροφής: 17:30μ.μ.

Οι προσφορές πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

1)       Μετακίνηση – Περιηγήσεις: Λεωφορείο κλιματιζόμενο σε άριστη κατάσταση. Αποκλειστική χρήση του λεωφορείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

2)       Οι εκδρομείς δε φέρουν καμία ευθύνη και δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση απεργίας ή κινητοποιήσεων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις δρομολογίων. Τυχόν ανατιμήσεις που θα προκύψουν μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής δε θα έχουν επίπτωση και δε θα επηρεάσουν την τιμή της προσφοράς.

3)       Το 10% του συνολικού κόστους αποτελεί ποινική ρήτρα και αποδίδεται μετά το πέρας της εκδρομής εφόσον τηρηθούν όλοι οι όροι του συμβολαίου.

4)       Δεκτές οποιεσδήποτε επιπλέον παροχές (π.χ. δωρεάν εισιτήρια).

1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία.

2. Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο ενδιαφερόμενο σχολείο, σε κλειστό φάκελο. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς  και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

3. Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

1)       Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2)       Έλεγχος

3)       Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

4)       Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.

4. Επιλογή αναδόχου

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή/ντριας του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς- εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους του 15μελους Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή –μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή/ντρια του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί , ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

ii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

iv. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

image_pdfimage_print